Wielka Korona Gór Polski czyli 40 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich w Polsce *
GŁÓWNA GENEZA NAGRODY POLUB  I  DODAJ  ZDJĘCIA

 

  Geoportal  
 
  
Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest urzędem obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

Główny Geodeta Kraju jest organem wykonującym funkcje organu założycielskiego Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, między innymi:

 ● nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii

 ● prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 ● ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej

 ● inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie

 ● nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych

 ● współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów

 ● opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nadzoruje jej przebieg

 ● tworzy i utrzymuje Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralny punkt dostępu do usług (wyszukiwania, przeglądania, pobierania)

 ● prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory

Na mapach Geoportalu szczyty podaje się z dokładnością 0,1 m, natomiast znaki geodezyjne osadzone trwale są mierzone z dokładnością 0,01 m

PS

Spotkałem się z zarzutem, że mapy Geoportalu są stare i, że są na niej polany, które już dawno zarosły lasem, że na mapach brak dróg wykonanych wjostatnich dziesięcioleciach itp. To prawda, ale możemy mieć pewność, że o ile polany, lasy, drogi i budynki w ostatnich dziesięcioleciach uległy radykalnym przeobrażeniom, to góry pozostały nie tylko na swoim miejscu, ale też ani nie urosły, ani nie zmalały. I o ile uprawnieni geodeci dokonali zjnależytą starannością ich pomiarów przyrządami jakie mieli do dyspozycji, a kartografowie z należytą starannością nanieśli je na mapy, to dane te są wiarygodne i nie ma innych bardziej godnych zaufania. Oczywiście z uwagi na swój ogrom, mapy Geoportalu nie są pozbawione błędów, jednak błędy te, w miarę ich wykrywania są poprawiane, a każdy - poprzez ich zgłaszanie - ma możliwość wniesienia swojego wkładu do ich zasobów.